Legislație

 1. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 2. Ordinul nr.443/2019 privind protocolul național de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe

 3. Ordinul nr.446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și Metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor

 4. Ordinul nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar

 5. Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul VII Spitalele (M.Onr.625 din 28.08.2015)

 6. H.G. nr.140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 cu modificările și completările ulterioare (M.O.nr.270 din 27 martie 2018)

 7. H.G. nr.962 din 18 decembrie 2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, precum si pentru prorogarea unor termene (M.O. nr.1023 din 19.12.2019)

 8. Ordin nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 (M.O.273 din 28 martie 2018)

 9. Ordin 1927 din 23 decembrie 2019 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019 si pentru prorogarea unor termene (M.O. nr. 1035 din 24 decembrie 2019)

 10. Ordin nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O.nr.695 din 15.08.2006)

 11. Ordin nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare (M.O.791 din 07.10.2016)

 12. Ordin M.S.P nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public cu modificarile si completarile ulterioare (M.O.764 din 16.11.2010)

 13. Ordin nr.921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public (M.O. nr.673 din 04.08.2006)

 14. Ordin 1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unitatile sanitare cu paturi (M.O.569 din 11.08.2010)

 15. Legea finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O.618 din 18.07.2006)

 16. Ordinul M.F.P. nr.1792/17.01.2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum siorganizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. 37 din 23.01.2003)

 17. Legea 53/2003 – Codul muncii, republicat cu modificarile si completarile ulterioare (M.O.345 din 18.05.2011)

 18. H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (M.O.882 din 30.10.2006)

 19. Ordin nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. 796 din 10.11.2011)

 20. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. nr. 390 din 23.05.2016)

 21. Hotarare de Guvern nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O.423 din 06.06.2016)

 22. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare

 23. Ordin 1410/2016 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului 46/2003 (M.O. 1009 din 15.12.2016)

 24. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. 387 din 07.05.2018)

 25. Manual pentru cursul de management spitalicesc