Legislație

Legea nr.95 din 2006 – Reforma în domeniul sănătății.

Legea nr.273 din 2006 – Finanțele publice locale.

Legea nr.500 din 2002 – Finanțele publice locale.

Legea nr.53 din 2003 – Codul muncii.

Ordinul nr.1792 din 2002 – Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.

Ordinul nr.1043 din 2010 – Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public.

Ordonanța nr.119 din 1999 – Auditul intern și controlul financiar preventiv.

Legea nr.98 din 2016 – Achizițiile publice.

Hotărârea nr.395 din 2016 – Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016.

Hotărârea nr.161 din 2016 – Aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 și 2017.

Ordinul nr.196/131 din 2017 – Norme metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 (Partea I)

Ordinul nr.196/131 din 2017 – Norme metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 (Partea II)

Ordinul nr.60/32 din 27 ianuarie 2006 – Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordinul nr.233/125 din 14 martie 2006 – Aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate

Hotărârea nr.206 din 2015 – Programele naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016.

Ordinul nr.387 din 2017 – Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018.

Hotărârea nr.155 din 2017 – Aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018.

Legea nr.544 din 2001 – Liberul acces la informațiile de interes public.

Legea nr.677 din 2001 – Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr.46 din 2003 – Drepturile pacientului.

Ordin nr.1384 din 2010 – Model-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public.

Ordinul nr.921 din 2006 – Stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public.

Ordinul nr.320 din 2007 – Contractul de administrare a secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public.

Ordinul nr.914 din 2006 – Normele privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.

Ordinul nr.1101 din 2016 – Normele de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.

Ordinul nr.870 din 2004 – Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar.

Ordinul nr.400 din 2015 – Codul controlului intern/managerial al entităților publice.

Hotărârea nr.583 din 2016 – Strategia națională anticorupție pe perioada 2016 – 2020, seturi de indicatori de performanță, riscuri asociate obiectivelor, măsuri din strategie și sursele de verificare, inventarul masurilor de transparenta institutionala si de prevenire a coruptiei, indicatori de evaluare.

Manual pentru cursul de management spitalicesc