Category Archives: Pacienți

Sesizari

Trimiteti sesizarea dumneavoastra pe adresa de email secretariat@spital-falticeni.ro si scrieti-ne orice inadvertenta, disfunctionalitate, carenta pe care ati observat-o in activitatea Spitalului Municipal Falticeni. Aceasta va fi analizata de echipa noastra manageriala. Va multumim.

Sugestii

Scrieti pe adresa de email secretariat@spital-falticeni.ro  toate sugestiile dumneavoastra legate de Spitalul Municipal Falticeni. Ideile dumneavoastra sunt importante pentru noi. Acestea vor fi analizate de echipa noastra manageriala. Va multumim.

Formular de consimtamant

Formular de consimtamant

Mi-au fost explicate, pe intelesul meu, toate aspectele interventiei (tratamentului), toate complicatiile pe care le presupune, cat si riscurile ce pot decurge prin neefectuarea sa.

Subsemnatul ______________________________ imi exprim liber consimtamantul pentru executarea interventiei, inclusiv a anesteziei necesare. Inteleg si accept ca medicul nu imi poate oferi garantii absolute, dar ii acord incredere si il desemnez sa actioneze spre binele meu dupa priceperea si experienta lui profesionala in tratament si complicatiile ce pot decurge.

Descarca formularul in format PDF.

Calitatea de asigurat si actele necesare pentru consult si internare

Documentele care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:

 • Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate
 • Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS
 • Persoanele fizice fara venit obligate sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/ trimestru pentru care s-a platit
 • Pensionar – Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie
 • Copii in varsta de pina la 18 ani – Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca
 • Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 ani daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi
 • Absolventii de liceu, pina la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
 • Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi
 • Tinerii cu varsta de pina la 26 ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca privine din sistemul de protectie a copilului, declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social
 • Somer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM
 • Beneficiarul de ajutor social – Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001
 • Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile
 • Asigurarea de sanatate facultative (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizi care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roma cu domiciliul in straintate care se afla temporat in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipultata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata
 • Beneficiarii legi speciale (Decretul lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata se elibereze acest act, si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
 • Detinutii politici – Certificatul din care reeese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990
 • Eroii Revolutiei din Decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei
 • Vetarani de razboi – Legitimiatie de veteran
 • Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizarea veniturilor impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara
 • Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate, certificat de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara
 • Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate
 • Coasiguratul – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de personal: sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate
 • Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executaruii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor
 • Persoanele care se afla in condediul medical pentru incapacitatea temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator
 • Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor
 • Cetatenii straini care au domiciliul in strainatate – Act de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate

Conditii de internare

Acte necesare pentru internare:

 • Buletin de identitate sau Carte de Identitate
 • Trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din Ambulatoriu de Specialitate
 • Acte doveditoare care atesta calitatea de asigurat
 • Alte documente solicitate pentru internare/consultatie

Norme metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate:

 • Calitatea de asigurat o au cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii staini si apatrizi care au domiciliul in Romania sau au solicitat si obtinut prelungirea dreptul de sedere temporara in Romania in conditiile legii si fac dovada platii contributiei de asigurari sociale de sanatate la fond, denumita in continuare contributie, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice.

Urmatoarele persoane beneficiaza de asigurare medicala fara plata contributiei:

 • toti copii pina la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pina la 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu, pina la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca
 • tineri cu varsta de pina la 26 ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social privind venitul minim garantat, cu modificari si completari ulterioare: sotul, sotia, si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate
 • persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice,veterani de razboi, vaduve de razboi
 • persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse
 • bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate pina la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse
 • femeile insarcinate si lauze, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara

Aceste persoane vor face dovada incadrarii in una dintre categoriile enumerate in articolul mentionat prin documente justificative-adeverinta sau carnet de asigurat, potrivit fiecarei categorii, astfel:

 • pentru copii in varsta de pina la 18 ani, care nu realizeaza venituri din munca, cu act de identitate
 • pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 ani, cu carnetul de elev sau de student , vizat la zi si cu declaratie pe propia raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri din munca
 • pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a declaratiei pe propria raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri impozabiledecat cele provenite din drepturile banestiacordate prin legi speciale, precum si cele provenite din pensii sau alte surse si se afla in ingrijirea familiei
 • sotul, sotia si parintii aflati in ingrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atesta calitatea de asigurat a acesteia si a declaratiilor pe propria raspundere, din care sa rezulte ca se afla in ingrjirea unei persoane asigurate si ca nu realizeaza venituri impozabile
 • pentru pensionarii de asigurari sociale, pensionarii militari, pensionarii IOVR si alte categorii de pensionari, pe baza cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau talonului de plata prin cont curent personal la o unitate bancara si a declaratiei pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele provenite din pensie
 • pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,pe baza adeverintei eliberate de catre primarul localitatii, din care sa rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social
 • pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pina la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri dinmunca, pensie sau din alte surse, pe baza documentului justificativ de includere in cadrul acestor programe si a unei declaratii pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse
 • pentru femeile insarcinate sau lauze, daca nu au nici un venit ori alte venituri sau salariul de baza minim brut pe tara, pe baza adeverintei medicale,a certificatului de nastere a copilului-pentru lauze, precum si a declaratiei pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri sau pe baza documentelor justificativeca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara

Sunt asigurate persoanele aflate in una din urmatoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse:

 • satisfac serviciul militar in termen
 • se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale
 • se afla in concediu pentru cresterea copilului pina la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pina la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani
 • executa o pedeapsa privata de libertate sau se afla in arest preventiv
 • persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj
 • sunt returnate sau expulzate, ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii
 • persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
 • pensionarii, pentru veniturile din pensii pina la limita supusa impozitului pe venit

Drepturile si obligatiile asiguratilor

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Asigurarile sociale de sanatate

Drepturile asiguratilor

ART. 218

(1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege.

(2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;

b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k) sa beneficieze de dispozitive medicale;

l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;

o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor

ART. 219

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 218 sunt urmatoarele:

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

ART. 220

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

ART. 221

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

ART. 222

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contributie personala si a modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

Drepturile si obligatiile pacientilor

Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003-Legea drepturilor pacientului

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1 – Dispozitii generale

ART. 1

In sensul prezentei legi:

a) prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;

b) prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;

c) prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical;

d) prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

ART. 2

Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

ART. 3

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

CAP. 2 – Dreptul pacientului la informatia medicala

ART. 4

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

ART. 5

(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

ART. 6

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

ART. 7

Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

ART. 8

Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba româna, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

ART. 9

Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

ART. 10

Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

ART. 11

Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

ART. 12

Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

CAP. 3 – Consimtamântul pacientului privind interventia medicala

ART. 13

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 14

Când pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

ART. 15

In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamântul reprezentantului legal nu mai este necesar.

ART. 16

In cazul in care se cere consimtamântul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de intelegere.

ART. 17

(1) In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamântul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

ART. 18

Consimtamântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

ART. 19

Consimtamântul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamântului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.

ART. 20

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

CAP. 4 – Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

ART. 21

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

ART. 22

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

ART. 23

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamântului nu mai este obligatorie.

ART. 24

Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25

(1) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.

(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

CAP. 5 – Drepturile pacientului in domeniul reproducerii

ART. 26

Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.

ART. 27

Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.

ART. 28

(1) Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la art. 26.

(2) Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

CAP. 6 – Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale

ART. 29

(1) In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.

ART. 30

(1) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

ART. 31

Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

ART. 32

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

ART. 33

Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.

ART. 34

(1) Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decât prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

(2) Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

ART. 35

(1) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare.

(2) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

ART. 36

Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

CAP. 7 – Sanctiuni

ART. 37

Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

CAP. 8 – Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 38

(1) Autoritatile sanitare dau publicitatii, anual, rapoarte asupra respectarii drepturilor pacientului, in care se compara situatiile din diferite regiuni ale tarii, precum si situatia existenta cu una optima.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa afiseze la loc vizibil standardele proprii in conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii si Familiei elaboreaza normele de aplicare a acesteia, care se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 39

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 40

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 78, 108 si 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum si orice alte dispozitii contrare.