Category Archives: Pacienți

Sesizari

Trimiteti sesizarea dumneavoastra pe adresa de email secretariat@spital-falticeni.ro si scrieti-ne orice inadvertenta, disfunctionalitate, carenta pe care ati observat-o in activitatea Spitalului Municipal Falticeni. Aceasta va fi analizata de echipa noastra manageriala. Va multumim.

Sugestii

Scrieti pe adresa de email secretariat@spital-falticeni.ro  toate sugestiile dumneavoastra legate de Spitalul Municipal Falticeni. Ideile dumneavoastra sunt importante pentru noi. Acestea vor fi analizate de echipa noastra manageriala. Va multumim.

Formular de consimtamant

Formular de consimtamant

Mi-au fost explicate, pe intelesul meu, toate aspectele interventiei (tratamentului), toate complicatiile pe care le presupune, cat si riscurile ce pot decurge prin neefectuarea sa.

Subsemnatul ______________________________ imi exprim liber consimtamantul pentru executarea interventiei, inclusiv a anesteziei necesare. Inteleg si accept ca medicul nu imi poate oferi garantii absolute, dar ii acord incredere si il desemnez sa actioneze spre binele meu dupa priceperea si experienta lui profesionala in tratament si complicatiile ce pot decurge.

Descarca formularul in format PDF.

Documentele justificative privind dobândirea calității de asigurat

Conform Ordinului nr.1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

Persoanele asigurate care nu figurează în baza de date în una dintre categoriile de persoane asigurate, în vederea acordării calităţii de asigurat şi a asigurării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, depun la casele de asigurări de sănătate următoarele documente:

 1. a) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student, avizat de instituţia de învăţământ; pentru absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dovada calităţii de asigurat se face cu un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale;
 1. b) pentru studentul-doctorand care desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore convenţionale didactice pe săptămână:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • contractul în baza căruia desfăşoară activităţi didactice în limita a 4 – 6 ore,
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează şi alte venituri asupra cărora se datorează contribuţia potrivit Codului fiscal,
 • adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte că are calitatea de student-doctorand;
 1. c) pentru persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • dovada că urmează modulul instruirii individuale;
 1. d) pentru tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, care provin din sistemul de protecţie a copilului:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • documentul care atestă că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului,
 • un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social în condiţiile legii;
 1. e) pentru soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată,
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii,
 • declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreţinere persoana respectivă;
 1. f) pentru beneficiarii ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru persoanele prevăzute la 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • documente doveditoare că se încadrează în una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi;
 1. g) pentru persoanele cu handicap:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • certificatul care atestă încadrarea într-un grad de handicap, original şi copie;
 1. h) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate;
 1. i) pentru femeile însărcinate sau lăuze:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • adeverinţă medicală,
 • certificatul de naştere al copilului – pentru lăuze;
 1. j) pentru persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului potrivit prevederilor 2 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
 • actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • decizia emisă de agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 1. k) pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii:
 • actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • decizia şi/sau adeverinţa eliberate/eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont deschis la o unitate bancară din luna anterioară;
 1. l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:
 • actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • adeverinţa eliberată de primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, în condiţiile legii;
 1. m) pentru persoanele care au calitatea de pensionari:
 • actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor, talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară, din luna anterioară, sau decizia de pensionare, după caz, pentru situaţia în care nu s-a realizat plata pensiei. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei;
 1. n) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute:
 • actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • adeverinţa eliberată de unităţile de cult;
 1. o) pentru persoanele asigurate care realizează venituri din salarii sau asimilate acestora, asupra cărora se datorează contribuţia potrivit Codului fiscal:
 • actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • adeverinţa de salariat eliberată de angajator, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice;
 1. p) pentru persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la 155 alin. (1) lit. b) – h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Codul fiscal:
 • actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • dovada că au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
 1. q) pentru voluntarii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor de urgenţă voluntare, în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenţii de urgenţă sau a pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare:
 • act de identitate valabil la data solicitării, original şi copie;
 • contractul de voluntariat, original şi copie;
 1. r) pentru persoanele cetăţeni români care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni:
 • actul de identitate valabil la data solicitării, original şi copie,
 • adeverinţa eliberată de instituţia care are în evidenţă aceste persoane;
 1. s) pentru persoanele prevăzute la 4 alin. (1) lit. b) – d) si anume:

   ,, b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;

 1. c) cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3 luni;
 2. d) persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier, şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România, şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.’’
 • documentul de identitate valabil la data solicitării (carte de identitate, paşaport, permis de şedere etc.), original şi copie,
 • orice alt document prin care se atestă faptul că se încadrează în una din categoriile de persoane asigurate.

Asiguratul are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi.

Criterii și condiții de internare

Criteriile de internare ale pacienților

 1. Pacientul este în stare critică.
 2. Există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului.
 3. Afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de urgenţă la nivel spitalicesc.
 4. Pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă.
 5. Simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi vârsta, sexul etc., pot fi cauzate de o afecţiune gravă chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor.
 6. Elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea.
 7. Afecţiunea de care suferă pacientul nu permite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte singur şi este fără aparţinători.
 8. Alte situaţii bine justificate.

Criteriile de prioritizare a internărilor pentru pacienții înscriși pe listele de așteptare 

 1. Unele afecțiuni cu caracter de urgențe medicale ce pot fi tratate în cadrul spitalului nostru, cu personal și aparatura din dotarea acestuia.
 2. Afecțiuni cronice acutizate.
 3. Afecțiuni medicale decompensate.

Criteriile de prioritizare la servicii medicale în Ambulatoriu 

 1. Urgențe medico-chirurgicale.
 2. Gravide
 3. Copii 0-1 an.

Acte necesare pentru internare

 • Buletin de identitate sau Carte de Identitate
 • Trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist din Ambulatoriu de Specialitate
 • Acte doveditoare care atesta calitatea de asigurat
 • Alte documente solicitate pentru internare/consultatie

Norme metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate

 • Calitatea de asigurat o au cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii staini si apatrizi care au domiciliul in Romania sau au solicitat si obtinut prelungirea dreptul de sedere temporara in Romania in conditiile legii si fac dovada platii contributiei de asigurari sociale de sanatate la fond, denumita in continuare contributie, in conditiile legii si ale prezentelor norme metodologice.

Următoarele persoane beneficiază de asigurare medicală fără plata contribuției

 • toti copiii pina la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pina la 26 de ani, daca sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu, pina la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si daca nu realizeaza venituri din munca
 • tineri cu varsta de pina la 26 ani, inclusiv cei care parasesc sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social privind venitul minim garantat, cu modificari si completari ulterioare: sotul, sotia, si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate
 • persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice,veterani de razboi, vaduve de razboi
 • persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse
 • bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate pina la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte resurse
 • femeile insarcinate si lauze, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara

Aceste persoane vor face dovada încadrării în una dintre categoriile enumerate in articolul menționat prin documente justificative-adeverință sau carnet de asigurat, potrivit fiecărei categorii, astfel:

 • pentru copii in varsta de pina la 18 ani, care nu realizeaza venituri din munca, cu act de identitate
 • pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 ani, cu carnetul de elev sau de student , vizat la zi si cu declaratie pe propia raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri din munca
 • pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de incadrare intr-un grad de handicap si a declaratiei pe propria raspundere in sensul ca nu realizeaza alte venituri impozabiledecat cele provenite din drepturile banestiacordate prin legi speciale, precum si cele provenite din pensii sau alte surse si se afla in ingrijirea familiei
 • sotul, sotia si parintii aflati in ingrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atesta calitatea de asigurat a acesteia si a declaratiilor pe propria raspundere, din care sa rezulte ca se afla in ingrjirea unei persoane asigurate si ca nu realizeaza venituri impozabile
 • pentru pensionarii de asigurari sociale, pensionarii militari, pensionarii IOVR si alte categorii de pensionari, pe baza cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau talonului de plata prin cont curent personal la o unitate bancara si a declaratiei pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri impozabile decat cele provenite din pensie
 • pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare,pe baza adeverintei eliberate de catre primarul localitatii, din care sa rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social
 • pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pina la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri dinmunca, pensie sau din alte surse, pe baza documentului justificativ de includere in cadrul acestor programe si a unei declaratii pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse
 • pentru femeile insarcinate sau lauze, daca nu au nici un venit ori alte venituri sau salariul de baza minim brut pe tara, pe baza adeverintei medicale,a certificatului de nastere a copilului-pentru lauze, precum si a declaratiei pe propria raspundere ca nu realizeaza alte venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara

Sunt asigurate persoanele aflate in una din următoarele situații, pe durata acesteia, cu plata contribuției din alte surse:

 • satisfac serviciul militar in termen
 • se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale
 • se afla in concediu pentru cresterea copilului pina la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap, pina la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani
 • executa o pedeapsa privata de libertate sau se afla in arest preventiv
 • persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj
 • sunt returnate sau expulzate, ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii
 • persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
 • pensionarii, pentru veniturile din pensii pina la limita supusa impozitului pe venit

Drepturile si obligatiile asiguratilor

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Asigurarile sociale de sanatate

Drepturile asiguratilor

ART. 218

(1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza in caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului si pana la vindecare, in conditiile stabilite de prezenta lege.

(2) Asiguratii au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;

b) sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;

c) sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;

d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;

e) sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

f) sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;

h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

i) sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;

j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;

k) sa beneficieze de dispozitive medicale;

l) sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;

m) sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;

n) sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;

o) sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor

ART. 219

Obligatiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevazute la art. 218 sunt urmatoarele:

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;

b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;

c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;

e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;

h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

ART. 220

Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

ART. 221

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat in varsta de pana la 3 ani, precum si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav internate se suporta de catre casele de asigurari, daca medicul considera necesara prezenta lor pentru o perioada determinata.

ART. 222

Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contributie personala si a modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

Drepturile si obligatiile pacientilor

Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003-Legea drepturilor pacientului

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAP. 1 – Dispozitii generale

ART. 1

In sensul prezentei legi:

a) prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;

b) prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;

c) prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical;

d) prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;

e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci când nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.

ART. 2

Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

ART. 3

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

CAP. 2 – Dreptul pacientului la informatia medicala

ART. 4

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

ART. 5

(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

ART. 6

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

ART. 7

Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

ART. 8

Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaste limba româna, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

ART. 9

Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

ART. 10

Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.

ART. 11

Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

ART. 12

Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

CAP. 3 – Consimtamântul pacientului privind interventia medicala

ART. 13

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

ART. 14

Când pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta, personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

ART. 15

In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamântul reprezentantului legal nu mai este necesar.

ART. 16

In cazul in care se cere consimtamântul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de intelegere.

ART. 17

(1) In cazul in care furnizorii de servicii medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamântul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

ART. 18

Consimtamântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

ART. 19

Consimtamântul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamântul medical clinic si la cercetarea stiintifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare stiintifica persoanele care nu sunt capabile sa isi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtamântului de la reprezentantul legal si daca cercetarea este facuta si in interesul pacientului.

ART. 20

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

CAP. 4 – Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului

ART. 21

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

ART. 22

Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

ART. 23

In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamântului nu mai este obligatorie.

ART. 24

Pacientul are acces la datele medicale personale.

ART. 25

(1) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.

(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

CAP. 5 – Drepturile pacientului in domeniul reproducerii

ART. 26

Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.

ART. 27

Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.

ART. 28

(1) Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului prevazut la art. 26.

(2) Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.

CAP. 6 – Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale

ART. 29

(1) In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.

ART. 30

(1) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.

ART. 31

Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.

ART. 32

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

ART. 33

Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.

ART. 34

(1) Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decât prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

(2) Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

ART. 35

(1) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare.

(2) Continuitatea ingrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

ART. 36

Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

CAP. 7 – Sanctiuni

ART. 37

Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

CAP. 8 – Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 38

(1) Autoritatile sanitare dau publicitatii, anual, rapoarte asupra respectarii drepturilor pacientului, in care se compara situatiile din diferite regiuni ale tarii, precum si situatia existenta cu una optima.

(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati sa afiseze la loc vizibil standardele proprii in conformitate cu normele de aplicare a legii.

(3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii si Familiei elaboreaza normele de aplicare a acesteia, care se publica in Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 39

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 40

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 78, 108 si 124 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sanatatii populatiei, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10 iulie 1978, precum si orice alte dispozitii contrare.